Rozwiązania dla szkół

 

Wśród typowych zagrożeń występujących w placówkach szkolnych znajdują się:

 • bezprawne przebywanie na terenie szkoły
 • akty przemocy
 • akty przemocy wobec personelu szkolnego
 • akty wandalizmu i niszczenie mienia
 • kradzieże
 • zastraszanie
 • wyłudzenia
 • handel nielegalnymi substancjami
 • wypadki
 • zdarzenia losowe

Szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawcze to miejsca, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetowym celem personelu szkolnego oraz rodziców. Jego poziom zależy od wielu czynników, ale prawidłowo wdrożone elektroniczne systemy bezpieczeństwa stanowią gwarancję znacznego podniesienia poziomu ochrony.

Wdrożenie systemu monitoringu nie może być jednorazowym aktem, ale procesem poprzedzonym wieloma działaniami, a także pracami realizowanymi już po zakończeniu instalacji. Dlatego wdrażanie systemu monitoringu wizyjnego na wszystkich jego etapach warto powierzyć profesjonalistom, którzy pomogą inwestorowi nie tylko w doborze technologii i konkretnych produktów, ale również pozwolą zaprojektować i wdrożyć system, stworzyć procedury obsługi oraz zapewnić jego nieprzerwaną pracę.

Bardzo ważnym elementem wdrażania systemu monitoringu wizyjnego jest wcześniejsza analiza zagrożeń dla danego obiektu. Proste powielanie rozwiązań zastosowanych na innych podobnych obiektach może nie przynieść pożądanych efektów. Różne placówki mogą być narażone na różnorodne zagrożenia, występujące z różną intensywnością, cechujące się inną specyfiką, i to zróżnicowanie musi znaleźć swoje odbicie w zastosowanym systemie monitoringu wizyjnego.

Nauczyciele dyżurujący podczas przerwy nie są w stanie zapobiec wszystkim możliwym zagrożeniom, ale system monitoringu znacznie zwiększy efektywność nadzoru i pomoże zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Już sama świadomość bycia nagrywanym i obserwowanym wymusza rezygnację z bezprawnych zachowań lub ich migrację poza obszar szkoły. Dodatkowo, w przypadku zdarzeń mających miejsce w polu widzenia kamery, dzięki archiwum możliwa jest bardzo obiektywna wideoweryfikacja danego zdarzenia (nawet do kilkudziesięciu dni wstecz), eliminująca konieczność polegania wyłącznie na sprzecznych zeznaniach uczestników czy świadków zdarzenia.

 

Monitoring wizyjny, połączony z kontrolą dostępu, to rekomendowane rozwiązanie dla powyżej opisanych sytuacji i gwarancja bezpiecznej szkoły.

Instalując te systemy na terenie szkoły zyskujesz:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa
 • zwiększenie efektywności systemu nadzoru
 • możliwość obiektywnej wideoweryfikacji zdarzeń
 • łatwą identyfikację osób przebywających na terenie szkoły

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania